โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เยี่ยมชมงาน

Picture1.jpg

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่ทำงานวิจัย และฝ่ายสนับสนุนงานวิจัยโดยมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อรากุล เป็นหัวหน้าคณะในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานGCP ต่อไป ระหว่างสถาบันแพทย์ เพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่มาตรฐานสากลตามหลัก

Picture4.jpgPicture5.jpg
Picture6.jpgPicture8.jpg

Picture16.jpgPicture17.jpgPicture15.jpg

Picture10.jpg